Ruda Śląska, 2021-08-31

Nabór personelu nr 3/DDZL/2021

Dotyczące realizacji projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Rudzie Śląskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny),

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 1. Nazwa, adres i dane teleadresowe zatrudniającego

SZPITAL MIEJSKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Wincentego Lipa 2

41-703 Ruda Śląska

NIP: 6412490985

 1. Opis stanowiska

Fizjoterapeuta/ka (zatrudnienie w ramach umowy o pracę na 1 etat w okresie
od 01.10.2021 r. do 31.07.2022 r.) w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej sp. z o.o. w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Rudzie Śląskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Ilość etatów: 1 osoba na 1 etat

 1. Istotne szczegóły stanowiska

  1. planowanie i analizowanie postępu zabiegów fizjoterapii,

  2. odpowiadanie za prowadzenie dokumentacji w zakresie fizjoterapii,

  3. wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych,

  4. nadzór nad wykonywaniem ćwiczeń przez pacjentów,

  5. doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,

  6. usprawnianie ruchowe,

  7. udział w pracach zespołu terapeutycznego,

  8. przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne),

  9. realizowanie indywidualnego planu wsparcia – planu pracy terapeutycznej z uczestnikiem, tworzonego na podstawie sporządzonej diagnozy potrzeb oraz diagnozy możliwości psychofizycznych uczestnika i wspólnie z nim realizowany

 1. Wymagania obligatoryjne na stanowisko

Osoba aplikująca posiada:

  1. Wykształcenie: fizjoterapeuta (preferowane kierunkowe wyższe magisterskie),

  2. ukończone kursy doskonalące

  3. doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku

 1. Oczekiwania

  1. Cechy osobowości: chęć do pracy z osobami 65+, schludność, otwartość, asertywność, cierpliwość, komunikatywność, uczciwość, wysoka kultura osobista.

 1. Sposób przeprowadzenia naboru

 1. Podanie o pracę oraz CV Kandydata należy przesłać za pomocą poczty, kuriera bądź też dostarczyć osobiście na adres: ul. W. Lipa 2; 41-703 Ruda Śląska nie później niż do 20.09.2021 r. do godziny 15:00 do Sekretariatu Zarządu.

Kandydatury złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zatrudniającego.

 1. Z wybranymi Kandydatami planowane są rozmowy kwalifikacyjne. Podczas rozmowy Kandydat/ka zostanie poproszony o przedstawienie swoich oczekiwań finansowych;
  w przypadku istotnych rozbieżności pomiędzy kwotą przewidzianą w budżecie projektu na wynagrodzenie, a kwotą podaną przez Kandydata, Zatrudniający dopuszcza negocjacje w celu obniżenia kwoty podanej przez Kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter indywidualny, tj. bierze w niej jednorazowo udział tylko jeden Kandydat/ka.

 2. Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych z Kandydatami zostanie wybrany Kandydat/ka , któremu zostanie zaproponowane zatrudnienie.

 1. Zatrudniający zastrzega sobie możliwość odwołania przedmiotowego naboru w każdym czasie bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

 2. W toku badania i oceny Kandydatów Zatrudniający może żądać od Kandydata wyjaśnień dotyczących treści złożonego CV oraz potwierdzenia zawartych w ofercie informacji.
  W przypadku nie przedstawienia przez Kandydata satysfakcjonujących Zatrudniającego dokumentów potwierdzających przedstawionych informacji, Zatrudniający ma prawo odstąpić od podpisania umowy (odrzucając jednocześnie kandydaturę) bez ponoszenia odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

 3. Dodatkowych informacji odnośnie naboru udziela Pani Monika Borowik pod numerem telefonu: 517 871 394 lub adresem email: kadry@szpitalruda.pl