Ruda Śląska, 2021-08-31

Zapytanie ofertowe nr 2/DDZL/2021

Dotyczące realizacji projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Rudzie Śląskiej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego

SZPITAL MIEJSKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Wincentego Lipa 2

41-703 Ruda Śląska

NIP: 6412490985

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest/są:

Usługi lekarza geriatry lub z zakresu medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych – zaangażowanie w ramach umowy cywilno-prawnej, tj. umowy zlecenie lub umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o działalności leczniczej w okresie od 01.10.2021 r. do 31.07.2022 r. – średniomiesięcznie 15 godzin zegarowych (maksymalnie 150 godzin zegarowych w okresie trwania umowy) dla Uczestników/czek projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Rudzie Śląskiej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Liczba lekarzy: 1 lekarz średniomiesięcznie 15 godzin

 1. Istotne szczegóły zamówienia

  1. ocena stanu zdrowia pacjenta, szczególnie pod kątem wielkich zespołów geriatrycznych,

  2. rozpoznanie choroby czy zaburzenia,

  3. ustalenie planu leczenia oraz nadzorowanie procesu leczenia,

  4. przeprowadzenie szczegółowego wywiadu na temat zaobserwowanych objawów, czasu ich trwania i nasilenia,

  5. obserwacja chorego,

  6. przeprowadzanie lub zlecanie dodatkowych badań,

  7. na podstawie zgromadzonych informacji dokonywanie rozpoznania choroby lub zaburzeń,

  8. ustalanie zasady leczenia,

  9. monitorowanie stanu zdrowia pacjenta i ewentualna modyfikacja planu leczenia,

  10. udział w zespole terapeutycznym analizującym stan zdrowia pacjentów przy przyjęciu, po miesiącu i przy wypisie

  11. zapewnienie dostępności świadczonych usług dla uczestników/czek projektu w godzinach funkcjonowania Dziennego Domu Opieki Medycznej w Rudzie Śląskiej w dni robocze wedle potrzeb uczestników/czek przekazywanych przez Udzielającego zamówienia.

 1. Wymagania obligatoryjne zamówienia

Lekarz geriatra posiada:

  1. wykształcenie wyższe medyczne w specjalności geriatra lub z zakresu medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych,

  2. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

  3. ważne prawo wykonywania zawodu,

  4. polisę ubezpieczeniową wraz z dowodem jej opłacenia, potwierdzającą zawarcie przez Oferenta umowy ubezpieczenia, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.) i zobowiązuje się do posiadania takiej umowy przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia, o której mowa powyżej ulegnie zakończeniu/rozwiązaniu w trakcie obowiązywania umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie dostarczyć Udzielającemu zamówienia kopię nowej polisy ubezpieczenia potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia na następny okres wraz z dowodem jej opłacenia, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

  1. O zlecenie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

   1. w terminie złożyli wypełniony i podpisany formularz ofertowy, sporządzony w języku polskim, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

   2. ofertę złożono zgodnie z reprezentacją Wykonawcy lub jego pełnomocnictwem.

  1. Zamawiający po otrzymaniu ofert zobowiązany jest do ich analizy w oparciu o powyższe informacje na podstawie oferty i zawartych w niej informacji.

  2. Powyższe warunki mają charakter obligatoryjny.

 1. Informacja o kryteriach oceny

  1. dla celów oceny i porównania ofert będzie brana cena całkowita za godzinę zegarową usługi do poniesienia przez Zamawiającego (czyli zawierająca wszystkie koszty do poniesienia przez Zamawiającego w tym ewentualny m.in. podatek, składki społeczne itp.).

  2. oferta o najniższej cenie otrzyma 100 pkt.

  3. oferty o wyższej cenie otrzymają proporcjonalnie mniej punktów wg wzoru:

cena najniższa

X pkt = ——————————- x 100 pkt

cena badanej oferty

  1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium cena.

  2. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

 1. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

Do porównania ofert będzie brana cena całkowita za godzinę zegarową usługi do poniesienia przez Zamawiającego. Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta z najniższą ceną.

W przypadku gdy najkorzystniejsza oferta w całości przekroczy budżet przeznaczony na działania będące przedmiotem zapytania, Zamawiający może podjąć negocjacje z Wykonawcami.

 1. Termin i miejsce składania ofert.

Podpisany formularz ofertowy wraz z ewentualnymi załącznikami należy przesłać w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kadry@szpitalruda.pl lub oryginał za pomocą poczty/kuriera, bądź też dostarczyć osobiście na adres: ul. W. Lipa 2; 41-703 Ruda Śląska nie później niż do 20.09.2021 r. do godziny 15:00 do Sekretariatu Zarządu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.

 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania na stronie internetowej przedmiotowego zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz potwierdzenia zawartych w ofercie informacji. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę w ciągu 2 dni roboczych satysfakcjonujących Zamawiającego dokumentów potwierdzających przedstawionych informacji, Zamawiający ma prawo odstąpić od podpisania umowy (odrzucając jednocześnie ofertę) bez ponoszenia odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

 6. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych w celu weryfikacji złożonych oświadczeń zawartych w formularzu ofertowym złożonym przez Wykonawcę.

 7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców elektronicznie na adres e-mail wskazany w ofercie.

 8. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiający w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Zamawiający może przedłużyć termin na podpisanie umowy w uzasadnionym przydatku, jeżeli nie będzie to zagrażało realizacji zamówienia w terminie.

 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z następujących powodów:

  1. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,

  2. obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,

  3. okoliczności siły wyższej,

  4. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

  5. otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

 1. Zapłata będzie realizowana co miesiąc za faktycznie zamówione i zrealizowane usługi na podstawie karty czasu pracy zaakceptowanej przez Zamawiającego.

 2. Zamawiający przewiduje 21 dniowy termin zapłaty za wykonaną usługę. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy uzależniona jest od dostępu do środków pieniężnych na koncie projektowym. W przypadku opóźnień w zapłacie powyżej 21 dniowego terminu zapłaty Wykonawcy nie należą się kary/odsetki za zwłokę.

 3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

   1. niestarannego i niepełnego prowadzenia lub braku dokumentacji medycznej
    i sprawozdawczości związanej z rozliczeniem pacjenta, w wysokości 100 złotych za każdy taki zawiniony przypadek, z zastrzeżeniem iż przed naliczeniem kary umownej Udzielający zamówienia pisemnie wyznaczy Przyjmującemu zamówienie dodatkowy 2 dniowy termin na poprawę lub uzupełnienie dokumentacji medycznej;

   2. zawinionego nie zgłoszenia się w celu udzielania świadczeń (za wyjątkiem usprawiedliwionego nie zgłoszenia się w celu udzielania świadczeń potwierdzonym stosownym dokumentem) – kara w wysokości kosztów poniesionych przez Udzielającego zamówienia na zapewnienie zastępstwa za Przyjmującego zamówienie;

   3. nie dostarczenie przez Przyjmującego zamówienie w wymaganym terminie kopii nowej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wraz z dowodem jej opłacenia lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, umowy w wysokości 100 złotych za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem iż przed naliczeniem kary umownej Udzielający zamówienia pisemnie wyznaczy Przyjmującemu zamówienie dodatkowy 2 dniowy termin na dostarczenie przez Przyjmującego zamówienie kopii nowej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia;

   4. nie dostarczenie przez Przyjmującego zamówienie na żądanie Udzielającego zamówienia dokumentów (zdolność do wykonywania świadczeń zdrowotnych potwierdzoną orzeczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza i nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne lub epidemiologiczne do świadczenia świadczeń zdrowotnych określonych niniejsza umową, zaświadczenie o odbyciu szkolenia okresowego w zakresie BHP, posiada stosowną wiedzę
    i uprawnienia związane z BHP, epidemiologii, zapobieganie zakażeniom itp.) w wysokości
    100 złotych za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem iż przed naliczeniem kary umownej Udzielający zamówienia pisemnie wyznaczy Przyjmującemu zamówienie dodatkowy 2 dniowy termin na dostarczenie przez Przyjmującego zamówienie kopii dokumentów, jeśli urzędowe terminy uzyskania w/w dokumentów będą dłuższe, Udzielający zamówienia wyznaczy Przyjmującemu zamówienie odpowiednio dłuższy termin;

   5. nie dostarczenie przez Przyjmującego zamówienie w wymaganym terminie wydruku z Księgi Rejestrowej prowadzonej przez Okręgową Izbę Lekarską, miejsca wykonywania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o. od momentu zawarcia umowy. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przedstawienia wydruku z Księgi Rejestrowej w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy, w wysokości 100 złotych za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem iż przed naliczeniem kary umownej Udzielający zamówienia pisemnie wyznaczy Przyjmującemu zamówienie dodatkowy 2 dniowy termin na dostarczenie przez Przyjmującego zamówienie wydruku z Księgi Rejestrowej potwierdzającego uzupełnienie miejsca wykonywania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o.

   6. niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania, innego niż opisane powyżej, kara w wysokości 1 000 zł za każdy taki przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;

   7. odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Udzielającego zamówienia z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Przyjmujący zamówienie, kara w wysokości 5 000 zł;

   8. odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Przyjmującego zamówienie (nie dotyczy §12 ust. 1), kara w wysokości 5 000 zł.

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego.

 2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, kiedy szkoda powstanie z przyczyn, dla których kary umowne nie zostały zastrzeżone.

 3. Strony postanawiają, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane działaniem siły wyższej nie będzie rodziło odpowiedzialności odszkodowawczej.

 4. Dodatkowych informacji odnośnie zapytania udziela Tomasz Kontny pod numerem telefonu: 504304194 lub adresem email: tkontny@szpitalruda.pl

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy