Ruda Śląska, 2021-08-31

Nabór personelu nr 4/DDZL/2021

Dotyczące realizacji projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Rudzie Śląskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny),

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 1. Nazwa, adres i dane teleadresowe zatrudniającego

SZPITAL MIEJSKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 1. Wincentego Lipa 2

41-703 Ruda Śląska

NIP: 6412490985

 1. Opis stanowiska

Psycholog/żka lub psychoterapeuta/ka (zatrudnienie w ramach umowy o pracę na 1/2 etatu w okresie od 01.10.2021 r. do 31.07.2022 r.) w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.  w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Rudzie Śląskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Ilość etatów: 1 osoba na 1/2 etatu

 1. Istotne szczegóły stanowiska
  1. udzielanie specjalistycznych świadczeń w zakresie diagnostyki i pomocy psychologicznej uczestnikom projektu,
  2. prowadzenie czynności diagnostycznych poprzez:

– zapoznanie się z dokumentacją medyczną, prowadzenie obserwacji pacjenta i dokładne zebranie wywiadu,

– ustalenie metod i technik badania psychologicznego,

– wykonywanie specjalistycznych badań psychologicznych zgodnie z postępem wiedzy, zasadami sztuki zawodowej oraz wystandaryzowanymi testami dostępnymi w Szpitalu,

– opracowanie diagnozy psychologicznej, wydanie orzeczenia i wniosków z przeprowadzonych badań diagnostycznych

 1. c) udzielanie specjalistycznych świadczeń w zakresie pomocy psychologicznej, oddziaływań psychoterapeutycznych rodzinom uczestników projektu,
 2. d) prowadzenie zajęć grupowych, warsztatowych o charakterze psychoedukacyjnym,
 3. e) prowadzenie zajęć grupowych z zastosowaniem technik psychodramatycznych,
 4. f) udział w zespole terapeutycznym analizującym stan zdrowia pacjentów,
 5. g) opieka nad pacjentami w trakcie wyjść poza placówkę.
 1. Wymagania obligatoryjne na stanowisko

Osoba aplikująca posiada:

 1. studia magisterskie na kierunku psychologia
 2. opcjonalnie czteroletni kurs psychoterapii atestowany przez zarząd Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 1. Oczekiwania
  1. Cechy osobowości: chęć do pracy z osobami 65+, schludność, otwartość, asertywność, cierpliwość, komunikatywność, uczciwość, wysoka kultura osobista.
 1. Sposób przeprowadzenia naboru
 2. Podanie o pracę oraz CV Kandydata należy przesłać za pomocą poczty, kuriera bądź też dostarczyć osobiście na adres: W. Lipa 2; 41-703 Ruda Śląska nie później niż do 20.09.2021 r. do godziny 15:00 do Sekretariatu Zarządu.

Kandydatury złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zatrudniającego.

 1. Z wybranymi Kandydatami planowane są rozmowy kwalifikacyjne. Podczas rozmowy Kandydat/ka zostanie poproszony o przedstawienie swoich oczekiwań finansowych;
  w przypadku istotnych rozbieżności pomiędzy kwotą przewidzianą w budżecie projektu na wynagrodzenie, a kwotą podaną przez Kandydata, Zatrudniający dopuszcza negocjacje w celu obniżenia kwoty podanej przez Kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter indywidualny, tj. bierze w niej jednorazowo udział tylko jeden Kandydat/ka.
 2. Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych z Kandydatami zostanie wybrany Kandydat/ka któremu zostanie zaproponowane zatrudnienie.
 3. Zatrudniający zastrzega sobie możliwość odwołania przedmiotowego naboru w każdym czasie bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 4. W toku badania i oceny Kandydatów Zatrudniający może żądać od Kandydata wyjaśnień dotyczących treści złożonego CV oraz potwierdzenia zawartych w ofercie informacji.
  W przypadku nie przedstawienia przez Kandydata satysfakcjonujących Zatrudniającego dokumentów potwierdzających przedstawionych informacji, Zatrudniający ma prawo odstąpić od podpisania umowy (odrzucając jednocześnie kandydaturę) bez ponoszenia odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.
 5. Dodatkowych informacji odnośnie naboru udziela Pani Monika Borowik pod numerem telefonu: 517 871 394 lub adresem email: kadry@szpitalruda.pl