Nabór personelu nr 1/DDZL/2022

Dotyczące realizacji projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Rudzie Śląskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny),
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 1. Nazwa, adres i dane teleadresowe zatrudniającego

SZPITAL MIEJSKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Wincentego Lipa 2
41-703 Ruda Śląska
NIP: 6412490985

 1. Opis stanowiska

Psycholog/żka lub psychoterapeuta/ka (zatrudnienie w ramach umowy o pracę na 1/2 etatu w okresie od 01.02.2022 r. do 31.07.2022 r.) w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej sp. z o.o. w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Rudzie Śląskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Ilość etatów: 1 osoba minimalnie na 1/5 etatu maksymalnie 1/2 etatu (proszę o określenie w podaniu o pracę wymiaru zatrudnienia)

 1. Istotne szczegóły stanowiska

  1. udzielanie specjalistycznych świadczeń w zakresie diagnostyki i pomocy psychologicznej uczestnikom projektu,

  2. prowadzenie czynności diagnostycznych poprzez:
   – zapoznanie się z dokumentacją medyczną, prowadzenie obserwacji pacjenta i dokładne zebranie wywiadu,
   – ustalenie metod i technik badania psychologicznego,
   – wykonywanie specjalistycznych badań psychologicznych zgodnie z postępem wiedzy, zasadami sztuki zawodowej oraz wystandaryzowanymi testami dostępnymi w Szpitalu,
   – opracowanie diagnozy psychologicznej, wydanie orzeczenia i wniosków z przeprowadzonych badań diagnostycznych

  3.  udzielanie specjalistycznych świadczeń w zakresie pomocy psychologicznej, oddziaływań psychoterapeutycznych rodzinom uczestników projektu,

  4. prowadzenie zajęć grupowych, warsztatowych o charakterze psychoedukacyjnym,

  5. prowadzenie zajęć grupowych z zastosowaniem technik psychodramatycznych,

  6. udział w zespole terapeutycznym analizującym stan zdrowia pacjentów,

  7. opieka nad pacjentami w trakcie wyjść poza placówkę.

 1. Wymagania obligatoryjne na stanowisko

Osoba aplikująca posiada:

  1. studia magisterskie na kierunku psychologia
  2. opcjonalnie czteroletni kurs psychoterapii atestowany przez zarząd Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 1. Oczekiwania

  1. Cechy osobowości: chęć do pracy z osobami 65+, schludność, otwartość, asertywność, cierpliwość, komunikatywność, uczciwość, wysoka kultura osobista.

 1. Sposób przeprowadzenia naboru

  1. Podanie o pracę oraz CV Kandydata należy przesłać za pomocą poczty, kuriera bądź też dostarczyć osobiście na adres: ul. W. Lipa 2; 41-703 Ruda Śląska nie później niż do 24.01.2022 r. do godziny 15:00 do Sekretariatu Zarządu.
   Kandydatury złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zatrudniającego.

  2. Z wybranymi Kandydatami planowane są rozmowy kwalifikacyjne. Podczas rozmowy Kandydat/ka zostanie poproszony o przedstawienie swoich oczekiwań finansowych;
   w przypadku istotnych rozbieżności pomiędzy kwotą przewidzianą w budżecie projektu na wynagrodzenie, a kwotą podaną przez Kandydata, Zatrudniający dopuszcza negocjacje w celu obniżenia kwoty podanej przez Kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter indywidualny, tj. bierze w niej jednorazowo udział tylko jeden Kandydat/ka.

  3. Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych z Kandydatami zostanie wybrany Kandydat/ka któremu zostanie zaproponowane zatrudnienie.

 1. Zatrudniający zastrzega sobie możliwość odwołania przedmiotowego naboru w każdym czasie bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

 2. W toku badania i oceny Kandydatów Zatrudniający może żądać od Kandydata wyjaśnień dotyczących treści złożonego CV oraz potwierdzenia zawartych w ofercie informacji.
  W przypadku nie przedstawienia przez Kandydata satysfakcjonujących Zatrudniającego dokumentów potwierdzających przedstawionych informacji, Zatrudniający ma prawo odstąpić od podpisania umowy (odrzucając jednocześnie kandydaturę) bez ponoszenia odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

 3. Dodatkowych informacji odnośnie naboru udziela Pani Monika Borowik pod numerem telefonu: 517 871 394 lub adresem email: kadry@szpitalruda.pl