Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Bielszowice, Pawilon C, 1 piętro

Kierownik zakładuHanna Sobiech

Nasz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy  jest kameralnym oddziałem, w wyremontowanym i w pełni dostosowanym obiekcie Szpitala w dzielnicy Bielszowice. Zapewnia całodobową opiekę osobom niewymagającym hospitalizacji, a których stan zdrowia i stopień sprawności nie pozwala na przebywanie w środowisku domowym. Do momentu uzyskania kontraktu z NFZ usługi świadczone w naszym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym są odpłatne. Koszt jednodniowego pobytu to obecnie 150 złotych. Po stronie pacjentów są także dodatkowe koszty związane z zakupem leków i pielucho majtek. Pobyt nie jest zatem ograniczony względami medycznymi, a jedynie wolą pacjenta i jego bliskich oraz możliwościami zakładu. Przyjmujemy osoby dorosłe wymagające codziennej opieki i pomocy oraz profesjonalnej pielęgnacji, usprawnienia rehabilitacyjnego, kontynuacji leczenia przewlekłego, a także osoby w okresie poszpitalnym na czas zdrowienia i rekonwalescencji.

W ramach pobytów zapewniamy opiekę lekarską, całodobowe świadczenia pielęgniarskie i opiekuńcze oraz dużą dozę indywidualnie dobranej rehabilitacji, opiekę psychologa, dietetyka, logopedy, a także organizowane zgodnie z zainteresowaniami i możliwościami podopiecznych zajęcia terapeutyczne. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lokalizacja zakładu pozwała na szybki transport do oddziałów Szpitala i zapewnia możliwość konsultacji ze specjalistami różnych dziedzin medycyny. Przyjęcie pacjenta odbywa się na wniosek o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i za zgodą osoby przyjmowanej lub jej przedstawiciela prawnego. Po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną osoby ubiegającej się o przyjęcie zawierana jest umowa cywilno-prawna na świadczenia opiekuńczo-lecznicze. Oferujemy 16 miejsc w komfortowo wyposażonych pokojach. W zakładzie znajdują się również: doskonale wyposażone sale do rehabilitacji ze sprzętem do kinezyterapii (UGUL, tablica do ćwiczeń ręki, drabinki, rowery stacjonarne, rotory do kończyn górnych i dolnych, sprzęt do nauki chodu) i fizykoterapii  (m.in. laser, ultradźwięki, sprzęt do elektroterapii, Prądy Tensa, Diadynamic, Trabert, mikroprądy, galwanizacja), pokój dziennego pobytu, aneks kuchenny, pokój do prowadzenia terapii zajęciowej, pokój badań, gabinet zabiegowy. Zakład posiada sprzęt i urządzenia wspomagające bezpieczeństwo osób o ograniczonej sprawności, takie jak: przywoławczy system alarmowy, windę, podnośniki do kąpieli, wózki inwalidzkie, chodziki, balkoniki. Wszystkie wysokiej kasy łóżka elektryczne są wyposażone w materace przeciwodleżynowe. Wyżywienie obejmuje pięć posiłków dziennie z uwzględnieniem zalecanych diet. Oddział zapewnia konsultacje dietetyka. Na życzenie pacjenta lub jego bliskich zapewniamy opiekę duszpasterzy. W budynku Zakładu mieści się również Kaplica Szpitalna.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego zobowiązana jest do przedłożenia stosownych dokumentów:

1. Wniosek o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego podpisany przez osobę kierowaną.

W przypadku osób niemogących wyrazić świadomie zgody na umieszczenie w ZOL konieczna jest zgoda opiekuna prawnego lub postanowienie Sądu o umieszczeniu bez zgody. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej do wniosku o przyjęcie należy dołączyć:
– postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu,
– postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego,
– zgodę Sądu na umieszczenie w zakładzie.

2. Zaświadczenie lekarskie

Jeśli lekarz w zaświadczeniu lekarskim zaznaczy współistnienie choroby psychicznej, wymagane jest dodatkowo zaświadczenie od lekarza psychiatry (wyłącznie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego) o aktualnym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do przebywania w ZOL o profilu ogólnym.

3. Wywiad pielęgniarki środowiskowej

4. Karta oceny świadczeniobiorcy wg skali opartej na skali Barthel

5. Kserokopie posiadanej dokumentacji: medycznej w tym karty informacyjnej z leczenia szpitalnego, ubezpieczenia zdrowotnego, dowodu osobistego.

Dokumenty należy złożyć osobiście do kierownika zakładu lub przesłać listownie pod adres:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp.z O.O.
ul. Główna 11,
41-711 Ruda Śląska

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Wniosek o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
 2. Skala Barhtel
 3. Wywiad pielęgniarski
 4. Zaświadczenie lekarskie

W dniu przyjęcia do zakładu pacjent lub jego opiekun przedstawia dowód wpłaty na sumę podaną w zawartej umowie. Niezbędnymi dokumentami wymaganymi w dniu przyjęcia pacjenta do zakładu są:

 1. Aktualny dowód osobisty,
 2. Aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie / legitymacja emeryta/rencisty
 3. Aktualne badania (dotyczy pobytów dłuższych niż miesiąc) tj. RTG klatki piersiowej (PA+bok), morfologia krwi, badania biochemiczne: mocznik, kreatynina, ASPAT, ALAT, lipidogram, elektrolity: sód, potas, INR (u osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe), badanie ogólne moczu, EKG.
 4. Aktualne wypisy ze szpitala lub innych placówek

W dniu przyjęcia do zakładu pacjent powinien posiadać:

 1. Zestaw toaletowy (przybory do higieny jamy ustnej, 2 myjki, mydło w płynie, 2 ręczniki, przybory do golenia, chusteczki jednorazowe, szampon do włosów, oliwkę do ciała),
 2. Leki własne
 3. Piżamę, koszulę nocną, skarpety, dresy lub ubiór sportowy, stabilne obuwie. Na prośbę pacjenta i/lub personelu zakładu w czasie pobytu pacjenta w zakładzie powyższe wyposażenie własne pacjenta winno być zmieniane i/lub uzupełniane.
 4. Środki pomocnicze tj. pieluchomajtki, opatrunki do kontynuacji leczenia odleżyn, worki do zaopatrzenia stomii, glukometr, paski do oznaczenia poziomu glikemii i peny.

Zakład może wypisać pacjenta, w przypadku, gdy:

 1. Pacjent uzyskał miejsce w innej placówce opiekuńczej;
 2. Na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego;
 3. Niewywiązywania się z obowiązku wnoszenia opłaty;
 4. Niestosowania się do zasad obowiązujących w zakładzie.

Warunki skierowania i przyjęcia

Warunkiem przyjęcia pacjenta jest kwalifikacja lekarza opiniującego ZOL oraz przedłożenie kompletu dokumentacji.

Kierownik ZOL powiadamia osobę zainteresowaną o terminie przyjęcia do zakładu drogą telefoniczną lub na piśmie.

Osoby oczekujące na miejsce w Zakładzie umieszcza się na LIŚCIE OSÓB OCZEKUJĄCYCH, prowadzonej przez kierującego i udostępnianej osobom zainteresowanym.

W przypadkach nagłych, wynikających ze zdarzeń losowych i uzasadnionych stanem zdrowia, na wniosek lekarza, może być wydane skierowanie na czas określony poza kolejnością.

W dniu przyjęcia dokonuje się w zakładzie ocenę stanu zdrowia pacjenta wg skali Barthel. Jeżeli ocena przekracza 40 pkt pacjent nie może być przyjęty do zakładu.

Przeciwwskazania do przyjęcia

 • stany chorobowe wymagające całodobowej opieki lekarskiej lub hospitalizacji
 • choroba nowotworowa
 • zaburzenia i choroby psychiczne
 • uzależnienie od alkoholu lub środków psychoaktywnych.

Do momentu uzyskania kontraktu z NFZ usługi świadczone w naszym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym są odpłatne.

Koszt pobytu:

1 dzień – 150 złotych

Po stronie pacjentów są także dodatkowe koszty związane z zakupem leków i pielucho majtek.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o.
ul. Główna 11
41-711 Ruda Śląska (Bielszowice)

telefon: 32 3440848
e-mail: zol@szpitalruda.pl

Kierownik zakładu:
Hanna Sobiech
pon.- pt. w godz. 7.00- 14.35
tel. 32 3440846

e-mail: hsobiech@szpitalruda.pl