§ 1

 1. Przy wejściu na teren szpitala osoby odwiedzające zobowiązane są do wypełnienia ankiety do celów epidemiologicznych, pomiaru temperatury ciała oraz przedstawienia dokumentów potwierdzających przebyte szczepienie, przechorowanie lub negatywny wynik testu.

 2. Osoba odwiedzająca musi posiadać przy sobie, w celu okazania personelowi:

  • Unijny Certyfikat COVID z tytułu bycia zaszczepionym szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej, oraz upłynęło co najmniej 14 i nie więcej niż 365 dni od podania ostatniej dawki szczepionki:

  • Unijny Certyfikat COVID z tytułu przebycia zakażenia; u której minęło od 11 do 180 dni od otrzymania pozytywnego wyniku testu PCR lub testu antygenowego

  • negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2, zgodny z listą wzajemnie uznawanych testów antygenowych opracowaną przez Komitet Bezpieczeństwa Zdrowotnego, wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed dniem odwiedzin oraz posiada dokument potwierdzający wykonanie testu w tym terminie i uzyskanie negatywnego wyniku tego testu.

 1. W przypadku osób niezaszczepionych oraz nie spełniających wymagań, o których mowa w pkt. 2 odwiedziny są możliwe w przypadkach szczególnych oraz u pacjentów w terminalnej fazie choroby. Decyzję dotyczącą odwiedzin każdorazowo podejmuje Ordynator Oddziału lub lekarz dyżurny.

 2. Odwiedziny pacjentów w dni powszednie oraz dni wolne od pracy w godzinach 1600 – 1800. .Poza wyznaczonymi godzinami odwiedziny są możliwe za zgodą Ordynatora Oddziału / lekarza dyżurnego po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny odwiedzin.

 3. Czas trwania odwiedzin u pacjenta max 15 min.

 4. Przy pacjencie może przebywać jedna osoba odwiedzająca.

 5. W sali chorych oprócz pacjentów może przebywać jednoczasowo maksymalnie dwie osoby odwiedzające z zachowaniem dystansu min 1,5 metra.

 6. Przed wejściem / wyjściem z sali pacjenta jak również przed rozpoczęciem i po zakończeniu odwiedzin należy zdezynfekować ręce.

 7. Podczas wizyty konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie szpitala.

 8. Osoba odwiedzająca powinna unikać podczas wizyty dotykania rękoma twarzy,szczególnie okolicy ust, nosa i oczu.

 9. Należy unikać bardzo bliskiego kontaktu z pacjentem takiego jak przytulanie, uściski, pocałunki itp.

 10. Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy pacjencie przez osobę odwiedzającą jest możliwe po uprzednim zdezynfekowaniu rąk.

 11. Zgody na odwiedziny nie udziela się dla pacjentów z rozpoznanym zakażeniem Covid-19 – izolowanych w warunkach oddziałów.

 12. Zakazuje się odwiedzin przez osoby wykazujące objawy infekcji wirusowej, dotknięte inną chorobą zakaźną, przebywające na kwarantannie lub w izolacji domowej.

§ 2

W sytuacji zaistnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta odwiedziny mogą zostać zawieszone na czas określony przez Prezesa Zarządu.