Informacja

I. Informujemy, że zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 105/2018 z 27.07.2018r. z p. zm. w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej sp. z o.o. powołany został Zespół ds. Etyki w celu rozwiązywania problemów natury etycznej, mogących występować w Szpitalu w związku z prowadzoną działalnością.

Zespół współpracuje z Dyrektorem ds. Medycznych, Naczelną Pielęgniarką, Psychologiem, Kapelanem Szpitalnym oraz przedstawicielami innych jednostek organizacyjnych Szpitala w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zadań.

II. Osoby zainteresowane (osoby zatrudnione w Spółce lub pacjenci bądź ich przedstawiciele) mogą zwracać się do Zespołu z problemami natury etycznej poprzez :

1. składanie pisemnych wniosków :

a) za pośrednictwem poczty na adres Zespół ds. Etyki Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o. 41-703 Ruda Śląska ul. Lipa 2 ,

b) bezpośrednio w Sekretariacie Zarządu Spółki , w zaklejonej kopercie z oznaczeniem adresata Zespół ds. Etyki Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.

c) drogą e – mail na adres: sekretariat@szpitalruda.pl

lub

2. bezpośrednią rozmowę z członkiem Zespołu ds. Etyki, po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą e – mail sekretariat@szpitalruda.pl lub telefonicznie 32 779 59 26, 32 779 59 14.

Zainteresowana/y może też skontaktować się bezpośrednio z wskazanymi wyżej osobami współpracującymi z Zespołem. Informację o możliwości i sposobie kontaktu można uzyskać w danej komórce organizacyjnej lub na stronie internetowej www.szpitalruda.pl.

3. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

III. Zadania Zespołu ds. Etyki

Zadaniem Zespołu ds. Etyki jest podejmowanie różnorodnych działań naprawczych w celu rozwiązywania zaistniałych w Szpitalu problemów natury etycznej a także działań profilaktycznych służących zapobieganiu ich powstawania, a w szczególności :

1. promowanie znajomości praw pacjenta oraz praw pracownika a także monitorowanie ich przestrzegania.

2. upowszechnianie zasad etycznego postępowania wynikających z etyki ogólnej oraz etyki zawodowej określonych w Kodeksach Etyki Zawodowej dotyczących m.in. lekarzy, pielęgniarek i położnych, fizjoterapeutów i innych grup zawodowych, o ile taki zbiór zasad jest ustanowiony.

3. udzielanie wyjaśnień i wyrażanie opinii w zakresie przepisów prawa oraz zasad etycznego postępowania a także przyjmowanie uwag i zgłoszeń o ujawnionych naruszeniach.

4. formułowanie ogólnych wytycznych w zakresie trybu rozwiązywania typowych problemów etycznych oraz promowanie wzorcowych standardów zachowań .

5. udzielanie wsparcia personelowi medycznemu , pacjentom i ich przedstawicielom w rozwiązywaniu problemów natury etycznej związanych z procesem leczenia , w tym także w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących kwalifikowania do różnych metod terapii.

6. pomoc w rozwiązywaniu wątpliwych etycznie problemów dotyczących relacji

pomiędzy :

  • pracownikami (osobami zatrudnionymi w Spółce) i pacjentami bądź ich przedstawicielami lub

  • samymi pracownikami (osobami zatrudnionymi w Spółce),

w szczególności poprzez prowadzenie mediacji.

7. współpraca z Dyrektorem ds. Medycznych, Naczelną Pielęgniarką, Psychologiem, Kapelanem Szpitalnym i innymi jednostkami organizacyjnymi Szpitala w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zadań.

Przewodniczący Zespołu ds. Etyki

Barbara Galas