Prawo pacjenta do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych potwierdzane jest poprzez udostępniany przez Narodowy Fundusz Zdrowia system eWUŚ.

Informujemy, że mogą wystąpić sytuacje, gdy prawo Pacjenta do świadczeń nie zostanie potwierdzone przez ww. system pomimo jego posiadania – w przypadku takim Pacjent zostanie poproszony o okazanie dokumentu potwierdzającego takie prawo (np. legitymacja emeryta lub rencisty, wydawany przez pracodawcę, aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA, aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego).

W przypadku gdy system nie potwierdza uprawnień Pacjenta i nie posiada on przy sobie stosownego dokumentu może wypisać przygotowany przez NFZ druk oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej