Przypominamy, że świadczenia finansowane ze środków publicznych szpitalne (tryb hospitalizacji) udzielane są na podstawie skierowania a w przypadku świadczeń ambulatoryjnych specjalistycznych (poradnie, pracownie) na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego zawartą z NFZ stosowną umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub zatrudnionego w podmiocie, który posiada taką umowę).

Uwaga. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania.

Skierowanie nie jest również wymagane do świadczeń:

 1. ginekologa i położnika,
 2. dentysty,
 3. wenerologa,
 4. onkologa,
 5. psychiatry,
 6. dla osób chorych na gruźlicę,
 7. dla osób zakażonych wirusem HIV,
 8. dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów,
 9. dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 10. dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego,
 11. dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 12. dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

W przypadku wpisania na listę oczekujących pacjent jest obowiązany dostarczyć oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu pod rygorem skreślenia z tej listy.

Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący leczenie pacjenta w szpitalu.

Pacjenci wymagający większej niż jednej liczby porad specjalistycznych z danej przyczyny, przedstawiają skierowanie tylko przy pierwszorazowym zgłoszeniu się do wybranej poradni specjalistycznej.

Zazwyczaj skierowanie jest ważne tak długo jak istnieją powody wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Zachowuje ono swoją ważność do czasu realizacji, np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta.

Od powyższej reguły istnieją wyjątki:

 • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe – jest ważne 18 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia,
 • skierowanie na rehabilitację leczniczą w warunkach ambulatoryjnych – traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia,
 • skierowanie do szpitala psychiatrycznego – ważność skierowania upływa po 14 dniach.