SZPITAL MIEJSKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ SP. Z O.O. realizuje projekt „Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego w Rudzie Śląskiej” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla poddziałania 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs.

Celem projektu jest poprawa do 30.06.2023 r. dostępności do zdeinstytucjonalizowanych świadczeń zdrowotnych dla 160 osób chorych/zagrożonych chorobą psychiczną z Rudy Śląskiej.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez:

  • konieczną adaptację posiadanej infrastruktury na Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego w Rudzie Śląskiej

  • zakup wyposażenia i środków trwałych na potrzeby realizacji projektu

  • informowanie o projekcie, jego korzyściach i elementach niwelujących bariery uczestnictwa oraz rekrutację do niego

  • realizację projektu

  • prowadzenie dokumentacji medycznej potwierdzającej efekty medyczne

Wartość projektu: 1 792 663,21 PLN
Wartość dofinansowania: 1 667 176,78 PLN