Deklaracja dostępności serwisu

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej szpitalruda.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-12-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-04.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie:

  1. nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang,

  2. nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,

  3. może być zaburzona kolejność i hierarchia nagłówków,

 2. z uwagi na podobieństwo tematyczne bloków tekstowych, mogą się zdarzyć sytuację w których nie została zachowana unikalność tytułów stron,

 3. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

  1. cel linku nie jest odpowiednio określony,

  2. załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,

  3. pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.

Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-30

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-03-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny przy użyciu walidatora WAVE Evaluation Tool.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Sekcją Informatyki pod adresem e-mail: informatyka@szpitalruda.pl. Pod podany adres można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich