SZPITAL MIEJSKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ SP. Z O.O. realizuje projekt „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Rudzie Śląskiej” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla poddziałania 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs.

Celem projektu jest poprawa do 30.09.2022 r. dostępności do zdeinstytucjonalizowanych świadczeń zdrowotnych dla 75 osób niesamodzielnych (co najmniej 30 M), w tym osób starszych z Rudy Śląskiej.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez:

  • konieczną adaptację posiadanej infrastruktury w celu spełnienia warunków DDOM
  • zakup wyposażenia i środków trwałych na potrzeby realizacji projektu
  • informowanie o projekcie, jego korzyściach i elementach niwelujących bariery uczestnictwa oraz rekrutację do niego
  • realizację projektu
  • prowadzenie dokumentacji medycznej potwierdzającej efekty medyczne

Wartość projektu: 1 254 663,70 PLN

Wartość dofinansowania: 1 166 837,24 PLN

SZCZEGÓŁY