Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oś priorytetowa 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działanie 3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, poddziałanie 2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

Przedmiotem projektu jest w okresie realizacji 01.10.2020-30.06.2022 poprawa warunków pracy personelu zatrudnionego na co najmniej 0,5 etatu w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. Na podstawie dokonanej analizy zdiagnozowano zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu pracy i poprzez działania w projekcie założono poprawę ergonomii warunków pracy dla 500 osób (453 kobiet i 47 mężczyzn)- pracowników Szpitala, w tym 150 osób (136 kobiet i 14 mężczyzn) w wieku 50+. Działania podejmowane w projekcie uwzględniać będą: modernizację stanowisk pracy oraz eliminację ryzyka w miejscu pracy obniżających efektywność i wpływających na stan zdrowia połączonych z bezpośrednim wsparciem pracowników w postaci szkoleń. Projekt zakłada opracowanie, możliwych ze względu na specyfikę Wnioskodawcy, rozwiązań organizacyjnych służących eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia, z uwzględnieniem potrzeb pracowników dojrzałych. Celem projektu jest w okresie 01.09.2020 – 31.12.2021 eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy dostosowanych do potrzeb pracowników, w tym w szczególności osób w wieku 50+ i poprawa ergonomii warunków pracy u 84 pracowników (76K i 8M) Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o., w tym 40 pracowników w grupie wiekowej 50+.

Wartość całkowita 1 223 553,60 zł
Koszty kwalifikowane 1 223 553,60 zł
Dofinansowanie 1 076 727,17 zł tj. 88,00%
Wkład Funduszy Europejskich: 1 040 020,56 zł
Wkład Budżetu Państwa: 36 706,61 zł

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [ osoby ]
Wartość docelowa – K 136
Wartość docelowa – M 14
Ogółem wartość docelowa – 150

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [ osoby ] –Ogółem wartość bazowa: 0
Ogółem wartość docelowa: 425
Wartość bazowa – Kobiety 0
Wartość docelowa – Kobiety: 387
Wartość bazowa – Mężczyźni 0
Wartość docelowa – Mężczyźni 38

Główne korzyści wynikające z realizacji projektu:

  • Wzrost ergonomii i jakości pracy;

  • Poprawa stanu zdrowia personelu medycznego zatrudnionego w Szpitalu;

  • Wydłużenie okresu aktywności zawodowej personelu;

  • Wzrost dostępności do wysokiej jakości usług medycznych;

  • Zabezpieczenie potrzeb medycznych mieszkańców województwa śląskiego.