Rejestracji do leczenia można dokonać osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej kontaktując się z punktem rejestracji danej komórki udzielającej świadczeń w dniach i godzinach udzielania świadczeń.

W przypadku wybranych poradni specjalistycznych rejestracji można dokonać również za pośrednictwem Internetu poprzez udostępniony dla pacjentów Szpitalny Portal Informacyjny wchodząc na stronę – link.

Przypominamy, że w przypadku wpisania na listę oczekujących pacjent jest obowiązany dostarczyć oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu pod rygorem skreślenia z tej listy.

Przy przyjęciu do Szpitala potrzebne będą:

 • oryginał skierowania, jeśli nie został wcześniej pozostawiony w Szpitalu np. podczas ustalania terminu przyjęcia – nie dotyczy stanów nagłych oraz określonych kategorii świadczeń gdzie świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania (o skierowaniach czytaj więcej w zakładce – Skierowanie),
 • dokument ze zdjęciem pozwalający potwierdzić tożsamość,
 • posiadane wyniki badań, dokumentacja z wcześniejszego leczenia jeśli może wiązać się z planowanym,
 • przyjmowane leki w oryginalnych opakowaniach,
 • karta przebiegu ciąży (kobiety w ciąży),
 • jeśli pobyt będzie wiązał się z koniecznością wystawienia zwolnienia lekarskiego (druk ZUS-ZLA) – nazwa, adres i NIP podmiotu opłacającego składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • bielizna osobista, bielizna nocna, wygodne ubranie bawełniane np. dres, kapcie, klapki pod prysznic, szlafrok, kosmetyki.

Nie zalecamy, jeśli nie jest to konieczne, zabierania ze sobą wartościowych przedmiotów.

Przypominamy, że świadczenia finansowane ze środków publicznych szpitalne (tryb hospitalizacji) udzielane są na podstawie skierowania a w przypadku świadczeń ambulatoryjnych specjalistycznych (poradnie, pracownie) na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego zawartą z NFZ stosowną umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub zatrudnionego w podmiocie, który posiada taką umowę).

Uwaga. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania.

Skierowanie nie jest również wymagane do świadczeń:

 1. ginekologa i położnika,
 2. dentysty,
 3. wenerologa,
 4. onkologa,
 5. psychiatry,
 6. dla osób chorych na gruźlicę,
 7. dla osób zakażonych wirusem HIV,
 8. dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów,
 9. dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 10. dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego,
 11. dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 12. dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

W przypadku wpisania na listę oczekujących pacjent jest obowiązany dostarczyć oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu pod rygorem skreślenia z tej listy.

Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący leczenie pacjenta w szpitalu.

Pacjenci wymagający większej niż jednej liczby porad specjalistycznych z danej przyczyny, przedstawiają skierowanie tylko przy pierwszorazowym zgłoszeniu się do wybranej poradni specjalistycznej.

Zazwyczaj skierowanie jest ważne tak długo jak istnieją powody wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Zachowuje ono swoją ważność do czasu realizacji, np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta.

Od powyższej reguły istnieją wyjątki:

 • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe – jest ważne 18 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia,
 • skierowanie na rehabilitację leczniczą w warunkach ambulatoryjnych – traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia,
 • skierowanie do szpitala psychiatrycznego – ważność skierowania upływa po 14 dniach.

Prawo pacjenta do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych potwierdzane jest poprzez udostępniany przez Narodowy Fundusz Zdrowia system eWUŚ.

Informujemy, że mogą wystąpić sytuacje, gdy prawo Pacjenta do świadczeń nie zostanie potwierdzone przez ww. system pomimo jego posiadania – w przypadku takim Pacjent zostanie poproszony o okazanie dokumentu potwierdzającego takie prawo (np. legitymacja emeryta lub rencisty, wydawany przez pracodawcę, aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA, aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego).

W przypadku gdy system nie potwierdza uprawnień Pacjenta i nie posiada on przy sobie stosownego dokumentu może wypisać przygotowany przez NFZ druk oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

Informujemy, że skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor Medyczny Szpitala

we wtorki w godzinach 8:00 – 9:00,

czwartki w godzinach 13:00 – 14:00.

Skargi i Wnioski można składać również w formie pisemnej w Sekretariacie Szpitala.

Istnieje również możliwość kontaktu z Rzecznikiem Praw Pacjenta

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

al. Zjednoczenia 25

01-829 Warszawa

bezpłatna infolinia 800-190-590

lub z :

Biuro Działu Skarg i Wniosków Śląskiego OW NFZ

ul. gen. Jankego 15a, 40-615 Katowice

tel. (32) 735 05 45

Z katalogiem Praw Pacjenta można zapoznać się w Szpitalu – znajdują się wywieszone na tablicach informacyjnych w poszczególnych komórkach udzielających świadczeń lub w rejestracji tych komórek. Zachęcamy do zapoznania się z Prawami Pacjenta dostępnymi między innymi na stronie Rzecznika Praw Pacjenta – https://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1)  do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;

2)  poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;

3)  poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji;

4)  za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

5)  na informatycznym nośniku danych.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii pobierana jest opłata ustalana w oparciu o art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i zmienia się ona w cyklach kwartalnych.

Obecnie, w okresie od 01.12.2017 r. do 28.02.2018 r. opłata wynosi:

Lp. Sposób udostępnienia Wysokość opłaty
1. Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej: 8,50 zł
2. Za jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej: 0,29 zł
3. Za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych 1,70 zł

Potrzebę uzyskania dokumentacji można zgłosić osobiście lub telefonicznie w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym Szpitala pod nr tel. (32) 779-59-54 w jednostce w Goduli lub (32) 344-07-23 wew. 882 w jednostce w Bielszowicach.

Dział Metodyczno-Administracyjny w jednostce w Goduli mieści się na parterze budynku Administracji Szpitala przy ul. Wincentego Lipa 2 (jednopiętrowy budynek – pierwszy w kolejności od głównej ulicy w kompleksie zabudowań Szpitala).

Dział Metodyczno-Administracyjny w jednostce w Bielszowicach mieści się na 1 piętrze budynku „A” przy ul. Głównej 11.

Wgląd w dokumentację oraz odbiór wyciągów, odpisów lub kopii w ww. Dziale w dni robocze, w godzinach 8:00 – 14:00.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Osoby zgłaszające się po odbiór dokumentacji proszone są o wypełnienie wniosku i posiadanie przy sobie dokumentu pozwalającego potwierdzić tożsamość wnioskodawcy.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Jednostka w Goduli

Posługę duszpasterską w Szpitalu w jednostce w Goduli sprawuje kapelan z Parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela – Ruda Śląska – Godula.

Codziennie rano w salach chorych w godzinach 6:00 – 8:00:

* Komunia Święta,

* okazja do Spowiedzi Świętej,

* udzielanie Sakramentu Chorych,

* możliwość umówienia się na indywidualną rozmowę.

Msze Święte w Kaplicy Szpitalnej w niedziele o godz. 7:00.

Spowiedź Święta w środy w godzinach 19:00 – 19:30.

Modlitwa różańcowa i modlitwa o łaskę uzdrowienia przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II – w Środy o godzinie 19:30.

Jednostka w Bielszowicach

Posługę duszpasterską w Szpitalu w jednostce w Bielszowicach sprawuje kapelan z Ducha Świętego – Ruda Śląska – Czarny Las.

Msze Święte w Kaplicy Szpitalnej w niedziele i święta o godz. 7:00 oraz pierwszy piątek miesiąca o godz. 16:00.

Sakrament Namaszczenia Chorych i Sakrament Pokuty na oddziałach szpitalnych – każdorazowo na życzenie chorych.

Modlitwa różańcowa we wtorki i czwartki o godzinie 16:00.

Jednocześnie informujemy, ze w sprawach nagłych (np. zagrożenia życia, chrztu dziecka) numer kontaktowy do kapelana można uzyskać u Pielęgniarek Oddziałowych.

Najbliższe ośrodki wyznaniowe

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsze zasady obowiązują od dnia 25 maja 2018r. do odwołania i realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO/GDPR).

Administrator Danych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Państwa Danych jest Spółka Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-703) ul. Wincentego Lipa 2

Jako Administrator Danych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, sposób ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Pastwo zasięgnąć u Inspektora Ochrony Danych pod adresem sekretariat@szpitalruda.pl lub listownie na adres na podany jako adres siedziby firmy.

Bezpieczeństwo Danych

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych, przeprowadziliśmy Ocenę Skutków Przetwarzania danych osobowych uwzględniając ryzyka związane z ich przetwarzaniem oraz analizę ryzyka dla stosowanych przez nas zabezpieczeń.

Państwa dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE) oraz nie stosujemy w stosunku do nich profilowania.

Kategorie zbieranych danych osobowych

Aktualnie, w związku z prowadzoną przez nas działalnością informujemy, że przetwarzanym (lub możemy przetwarzać) dane osobowe w następujących procesach:

 • Dane osobowe naszych pacjentów

Dane te przetwarzamy w celu świadczenia wszystkich naszych usług, realizacji celów profilaktyki zdrowotnej i leczenia na podstawie i w zakresie zawartym w przepisach prawa, w szczególności ustawy o działalności leczniczej oraz o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.

Wszystkie informacje dotyczące konkretnych osób lub klientów będziemy przetwarzali przez okres wymagany w przepisach prawa, aktualnie stanowiący od dziesięciu do trzydziestu lat.

Posiadane przez nas w tym obszarze Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom współpracującym z nami wyłącznie w celu realizacji specjalistycznych badań, na zasadach dających pełną gwarancję bezpieczeństwa przekazywanych informacji.

 • Dane osobowe osób upoważnionych do informacji i dokumentacji medycznej naszych pacjentów

Dane te posiadamy w celu prawidłowego i bezpiecznego informowania osób o stanie zdrowia naszych pacjentów. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, wyłącznie za zgodą pacjentów (właścicieli danych).

Wszystkie informacje dotyczące konkretnych osób lub klientów będziemy przetwarzali przez okres wymagany w przepisach prawa, aktualnie stanowiący od dziesięciu do trzydziestu lat.

Posiadane przez nas w tym obszarze Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom.

 • Dane osobowe naszych podwykonawców oraz osób wskazanych do współpracy.

Dane te przetwarzamy w celu możliwości świadczenia usług, realizacji zamówień publicznych zgonie z obowiązującymi przepisami prawa oraz prawidłowej współpracy z podwykonawcami.

Wszystkie informacje dotyczące konkretnych osób lub klientów będziemy przetwarzali przez okres świadczenia umowy oraz pięć lat po jego wygaśnięciu, jednak nie której niż wymagają tego przepisy prawa (o ile takie mają zastosowanie).

Posiadane przez nas w tym obszarze Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom.

 • Informacje o kontrahentach

Dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. ustawa o rachunkowości i to te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres sześciu lat (zgodnie z aktualnym stanem prawnym pięć pełnych lat).

Posiadane przez nas w tym obszarze Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom.

 • Informacje o naszych pracownikach oraz kandydatach do pracy

Dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. ustawa kodeks pracy i to te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres wymagany prawem.

Dane dotyczące kandydatów do pracy posiadamy dzięki wyrażonym nam zgodą i przetwarzamy jest przez czas prowadzenia rekrutacji. Niemniej w sytuacji kiedy wyrażacie Państwo zgodę na potrzeby przyszłych rekrutacji możemy je zatrzymać na okres jednego roku.

Posiadane przez nas w tym obszarze Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom.

 • Monitoring

Dane pochodzące z monitoringu wizyjnego przetwarzamy w celu ochrony osób i mienia, uważając to za swój usprawiedliwiony cel.

Wszystkie zbierane w ten sposób dane przechowywane są przez okres jednego miesiąca. Gwarantujemy Państwu że nagrania te nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom oraz nie są dostępne dla pracowników.

 • Inne dane powierzone nam w celu realizacji umów o współpracy

W naszych zasobach znajdują się również inne dane osobowe w stosunku do których nasz Szpital nie jest Administratorem Danych, ale jako podwykonawcy innych jednostek medycznych realizujemy dla nich różne zlecenia i badania.

Jako podmiot przetwarzający dane osobowe pozyskane w drodze realizacji umowy przetwarzamy wyłącznie przez czas obowiązywania nas umów oraz ściśle na zasadach w nich opisanych.

W każdym z wymienionych przypadków staramy się, aby posiadane przez nas dane były aktualne i porwane, a mając na uwadze Państwa prywatność wszystkie informacje stanowiące dane osobowe minimalizujemy w stopniu umożliwiającym nam ich prawidłowe przetwarzanie.

Lista odbiorców, którym mogą być powierzane lub udostępniane dane osobowe dostępna jest w siedzibie firmy. Na pisemny wniosek możliwy jest wgląd do tej listy.

Prawa osób w zakresie danych osobowych

Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,

 • modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;

 • całkowitego usunięcia swoich danych (,,prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne,

 • niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;

 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody);

 • przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.

Sposób realizacji praw

W celu zapewnienia prawidłowej obsługi Państwa zapytań oraz zachowania należytej staranności podczas ich obsługi ustandaryzowaliśmy formularz, za pomocą którego możecie Państwo wytępić z wnioskiem o realizację swoich praw. Wniosek możecie Państwo pobrać bezpośrednio ze strony regulaminu, łącze do dokumentu znajduje się na dole strony. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją wypełniania wniosku. Jego prawidłowe uzupełnienie umożliwi nam szybką realizację zapytania.

Uzupełnione wnioski możecie Państwo składać osobiście lub za pomocą poczty na podany przez nas adres siedziby, lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@szpitalruda.pl przesyłając podpisany elektronicznie wniosek lub skan ręcznie podpisanego dokumentu.

Każdy złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i w stosunku do obowiązujących przepisów prawa. Przypominamy, że możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, wykorzystywanej w ściśle określonym celu przetwarzania Państwa danych oraz, np. czy przetwarzanie danych nie jest uzależnione od wykonania umowy lub usługi.

Państwa wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania, niemniej możliwe jest, że z uwagi na charakter wniosku nie będziemy w stanie dotrzymać tego terminu, w takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni o zaistniałym opóźnieniu oraz jego przyczynach. Analogicznie, gdyby zaszły takie okoliczności poinformujemy Państwa o powodach odmowy przyjęcia i realizacji wniosku.

Informujemy, że pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat, niemniej w sytuacji kiedy Państwa wnioski byłyby nieuzasadnione lub nadmierne zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty za ponowne udzielenie informacji. O wysokości opłaty, lub jakichkolwiek innych przyczynach przez wzgląd na które nie będziemy w stanie zrealizować Państwa wniosku zostaniecie bezzwłocznie poinformowani.

Dodatkowo, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w sytuacji kiedy nie będziemy w stanie prawidłowo Państwa zidentyfikować jako osoby upoważnione do odbioru danych zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia informacji, o czym zostaniecie Państwo poinformowani.

W przypadku realizacji prawa do przenoszenia danych, Administrator Danych dokona bezpośredniego przesłania tych danych do innego Administratora Danych, o ile będzie istniała techniczna możliwość. Osoba wnioskująca o realizację tego prawa zostanie poinformowana o decyzji co do możliwości przeniesienia.

PBDO – Zgłoszenie realizacji praw z zakresu Ochrony Danych Osobowych

§ 1

 1. Przy wejściu na teren szpitala osoby odwiedzające zobowiązane są do wypełnienia ankiety do celów epidemiologicznych, pomiaru temperatury ciała oraz przedstawienia dokumentów potwierdzających przebyte szczepienie, przechorowanie lub negatywny wynik testu.

 2. Osoba odwiedzająca musi posiadać przy sobie, w celu okazania personelowi:

 • Unijny Certyfikat COVID z tytułu bycia zaszczepionym szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej, oraz upłynęło co najmniej 14 i nie więcej niż 365 dni od podania ostatniej dawki szczepionki:

 • Unijny Certyfikat COVID z tytułu przebycia zakażenia; u której minęło od 11 do 180 dni od otrzymania pozytywnego wyniku testu PCR lub testu antygenowego

 • negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2, zgodny z listą wzajemnie uznawanych testów antygenowych opracowaną przez Komitet Bezpieczeństwa Zdrowotnego, wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed dniem odwiedzin oraz posiada dokument potwierdzający wykonanie testu w tym terminie i uzyskanie negatywnego wyniku tego testu.

 1. W przypadku osób niezaszczepionych oraz nie spełniających wymagań, o których mowa w pkt. 2 odwiedziny są możliwe w przypadkach szczególnych oraz u pacjentów w terminalnej fazie choroby. Decyzję dotyczącą odwiedzin każdorazowo podejmuje Ordynator Oddziału lub lekarz dyżurny.

 2. Odwiedziny pacjentów w dni powszednie oraz dni wolne od pracy w godzinach 1600 – 1800. .Poza wyznaczonymi godzinami odwiedziny są możliwe za zgodą Ordynatora Oddziału / lekarza dyżurnego po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny odwiedzin.

 3. Czas trwania odwiedzin u pacjenta max 15 min.

 4. Przy pacjencie może przebywać jedna osoba odwiedzająca.

 5. W sali chorych oprócz pacjentów może przebywać jednoczasowo maksymalnie dwie osoby odwiedzające z zachowaniem dystansu min 1,5 metra.

 6. Przed wejściem / wyjściem z sali pacjenta jak również przed rozpoczęciem i po zakończeniu odwiedzin należy zdezynfekować ręce.

 7. Podczas wizyty konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie szpitala.

 8. Osoba odwiedzająca powinna unikać podczas wizyty dotykania rękoma twarzy,szczególnie okolicy ust, nosa i oczu.

 9. Należy unikać bardzo bliskiego kontaktu z pacjentem takiego jak przytulanie, uściski, pocałunki itp.

 10. Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy pacjencie przez osobę odwiedzającą jest możliwe po uprzednim zdezynfekowaniu rąk.

 11. Zgody na odwiedziny nie udziela się dla pacjentów z rozpoznanym zakażeniem Covid-19 – izolowanych w warunkach oddziałów.

 12. Zakazuje się odwiedzin przez osoby wykazujące objawy infekcji wirusowej, dotknięte inną chorobą zakaźną, przebywające na kwarantannie lub w izolacji domowej.

§ 2

W sytuacji zaistnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta odwiedziny mogą zostać zawieszone na czas określony przez Prezesa Zarządu.