Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1)  do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;

2)  poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;

3)  poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji;

4)  za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

5)  na informatycznym nośniku danych.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii pobierana jest opłata ustalana w oparciu o art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i zmienia się ona w cyklach kwartalnych.

Potrzebę uzyskania dokumentacji można zgłosić osobiście lub telefonicznie w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym Szpitala pod nr tel. (32) 779-59-18 w jednostce w Goduli.

Dział Metodyczno-Organizacyjny w jednostce w Goduli mieści się na parterze budynku Administracji Szpitala przy ul. Wincentego Lipa 2 (jednopiętrowy budynek – pierwszy w kolejności od głównej ulicy w kompleksie zabudowań Szpitala).

Wgląd w dokumentację oraz odbiór wyciągów, odpisów lub kopii w ww. Dziale w dni robocze, w godzinach 7:30 – 14:00.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Osoby zgłaszające się po odbiór dokumentacji proszone są o wypełnienie wniosku i posiadanie przy sobie dokumentu pozwalającego potwierdzić tożsamość wnioskodawcy.