W związku z ogłoszonym stanem pandemii SARS CoV – 2 ( Covid 19 ) oraz zagrożeniem epidemicznym na podstawie art.5 Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dniem 09.03.2020r wprowadzono zakaz odwiedzin w Oddziałach łóżkowych w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej.

PROCEDURA ODWIEDZIN PACJENTÓW W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH

 1. Ze względu na warunki przebywania w Szpitalu innych pacjentów oraz istniejące ryzyko epidemiczne, pacjent może być odwiedzany wyłącznie w sytuacjach szczególnych, dotyczy to przede wszystkim pacjentów w terminalnej fazie choroby.
 2. Odwiedziny u chorych odbywają się za zgodą ordynatora oddziału lub lekarza kierującego oddziałem, a w przypadku ich nieobecności lekarza dyżurnego, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.
 3. W odwiedzinach nie powinny uczestniczyć dzieci poniżej 7 roku życia, dotyczy to szczególnie przypadków, gdy pacjent przebywa na sali wieloosobowej, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych.
 4. Każda osoba, która uzyska zgodę na odwiedziny ma obowiązek wypełnić wywiad epidemiologiczny i złożyć stosowne oświadczenie.
 5. Osoba odwiedzająca ma obowiązek poddać się badaniu temperatury.
 6. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.
 7. Personel Szpitala ma prawo odmówić odwiedzin i/lub nakazać natychmiastowe opuszczenie Szpitala osobom, u których widoczne są objawy chorobowe, w szczególności dotyczące chorób zakaźnych.
 8. Personel ma prawo odmówić odwiedzin lub nakazać natychmiastowe opuszczenie Szpitala znajdującym się pod wpływem alkoholu bądź odurzonych narkotykami albo naruszającymi Regulamin Organizacyjny Szpitala.

Osoby odwiedzające, którym wyrażono zgodę na odwiedziny, obowiązuje przestrzeganie reżimu sanitarnego, stosowanie maseczki ochronnej, dezynfekcja rąk oraz zastosowanie jednorazowego fartucha ochronnego.

Odbiór i przekazywanie paczek dla pacjentów hospitalizowanych na czas zakazu odwiedzin w związku z pandemią SARS CoV 2 ( Covid 19)

I. Informacje ogólne

 1. Odbiór paczek dla pacjentów odbywa się na parterze w holu głównym budynku Szpitala.

 2. Odbiór paczek odbywa się codziennie w godzinach od 06:00 do 18:00.

 3. Odbiór i przekazywanie paczek na terenie Szpitala odbywa się bezpłatnie.

 4. Przekazanie paczek jest możliwe tylko do pacjentów Szpitala.

II. Zasady przekazywania paczek

 1. Szpital umożliwia przekazanie/odbiór rzeczy osobistych pacjentom Szpitala
  w postaci zabezpieczonej paczki na czas zakazu odwiedzin wprowadzonym
  w związku z pandemią COVID19.

 2. Szpital nie przyjmuje paczek w postaci dużych bagaży lub paczek nieodpowiednio zabezpieczonych.

 3. Każda paczka winna zostać odpowiednio zabezpieczona przed wysypaniem zawartości oraz opisana w widocznym miejscu.

 4. Każda paczka powinna zawierać informację do kogo (imię i nazwisko pacjenta /odbierającego) nazwę oddziału.

 5. Poprawność przygotowania paczki sprawdza pracownik Szpitala – portier.
  Po pozytywnym zweryfikowaniu paczki portier deponuje ją w holu głównym Szpitala.

 6. Szpital nie odpowiada za utratę lub zniszczenie rzeczy ze względu na złe zabezpieczenie paczki.

 7. Szpital zakazuje umieszczania w paczkach produktów szybko psujących się.

 8. Szpital zakazuje umieszczania w paczkach rzeczy cennych, wartościowych, dokumentów, pieniędzy, itp.

 9. Szpital nie kontroluje zawartości paczek.

 10. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę przedmiotów i rzeczy umieszczonych w paczce.

 11. Dystrybucja paczek do oddziałów Szpitalnych odbywa się trzykrotnie na dobę lub
  w razie konieczności dodatkowo na zlecenie pracownika Szpitala.

 12. Odbiór paczki od pacjenta musi nastąpić w danym dniu w godzinach tj. 06:00 – 18:00. W przypadku nieodebrania rzeczy w wyznaczonym czasie portier deponuje je w holu. Za pozostawione i nieodebrane paczki Szpital nie ponosi odpowiedzialności.

 13. W razie pytań kontakt: Dział Administracyjno- Gospodarczy Szpitala tel. 32/3440712.