Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe Śląskie, dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.01.00-24-0BEB/20.

Projekt przewiduje stworzenie i rozwój systemów przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej. W ramach projektu uruchomione zostaną e-usługi skierowane bezpośrednio do pacjentów Szpitala, ułatwiające, przyspieszające i poprawiające jakość usług medycznych: e-Rejestracja, e -Wiadomości, e-Potwierdzenia, e-Dokumentacja, e-Wywiad, e-Ankiety, e-Załączniki, Teleradiologia, Telekonsultacje (w konfiguracji lekarz-pacjent oraz lekarz-lekarz). Wdrożenie e-usług związane będzie także z modernizacją bazy IT Szpitala – zakupione i zainstalowane zostaną między innymi serwery, komputery oraz tablety wraz z niezbędnym oprogramowaniem odpowiedzialnym za ich funkcjonowanie, a także za bezpieczeństwo danych medycznych. Zmodernizowana zostanie także sieć WiFi Szpitala.

Termin realizacji: 01.01.2022r. – 31.08.2022r.

Wartość całkowita projektu: 1 321 529,51 zł

Koszty kwalifikowane: 1 321 529,51 zł

Dofinansowanie UE: 1 123 300,08 zł

Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu:

Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrz-administracyjne (A2A) – 1 szt.

Liczba udostępnionych usług wewnątrz-administracyjnych (A2A) – 2 szt.

Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne- 1 szt.

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja – 3 szt.

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja – 6 szt.

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne – 1 szt.

Liczba wspartych podmiotów realizujących zadania publiczne przy wykorzystaniu TIK – 1 szt.