Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1. Odnawialne źródła energii dla poddziałania: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT

Ogólna wartość projektu: 463 399,56

Dofinansowanie: 393 153,11

Projekt polega na budowie instalacji fotowoltaicznej, która umożliwi wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii tj. słońca a jednocześnie redukcję emisji CO2 oraz PM10 dla dwóch lokalizacji Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej sp. z o.o. W skład instalacji fotowoltaicznej wchodzi 258 modułów fotowoltaicznych.

Instalacja podłączona zostanie do istniejącej instalacji elektrycznej w budynkach Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o., a wyprodukowana energia elektryczna wykorzystywana będzie na potrzeby własne Szpitala.